รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์ พรเทพ พึ่งรัศมี

Position
รองศาสตราจารย์
Personl Info
Mobile Phone 022564120
Email admin@becontour.com
Education Vocabulary
Visiting Scholar in Plastic and Reconstructive 2555 ไต้หวัน
Visiting Scholar in Craniofacial Surgery 2555 ไต้หวัน
วุฒิบัตรฯศัลยศาสตร์ทั่วไป 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรฯศัลยศาสตร์ทั่วไป 2547 กรมการแพทย์
อนุมัติบัตรฯเวชศาสตร์ครอบครัว 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2543 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตรบัณฑิต 2540 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Present Position

รองศาสตราจารย์

Present Locate
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BeContour Plastic Surgery โดยหมอพรเทพ พึ่งรัศมี
Beauty Med Hub - Certified Doctor Platform
Awards and Work received

Publications

  1. พรเทพ พึ่งรัศมี. การเลือกวัสดุทำแผลที่เหมาะสมและการผ่าตัดรักษาแผลกดทับ. ใน พรพรหม เมืองแมน, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, และอภิชัย อังสพัทธ์, บรรณาธิการ. Wound Care 2013, 222-31. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 2556.
  2. Angspatt A, Pungrasmi P, Jindarak S, Tunsatit T. Bilateral scrotal flaps: pedicle and dimension of flap in cadaveric dissection. J Med Assoc Thai 2009; 92: 1313-17.
  3. Pungrasmi P, Chayasadom A, Angspatt A. Anatomical and Functional Outcome in Bilateral Scrotal Flap. Asian Biomed. Forthcoming 2013.
  4. Pungrasmi P Watanaruengkowit P Taranon W. Surgical landmark of optic foramen: Evaluation by Three Dimension computed tomography (3D-CT). Thammasat Medical Journal 2009; 9(3): 251-8.
  5. Pungrasmi P. Keloids. Thammasat Medical Journal 2009; 9(2): 183-91.
  6. Pungrasmi P. Injectible Dermal Fillers: Overview. Thammasat Medical Journal 2007; 7(3)285-91