Staff

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์ พรเทพ พึ่งรัศมี

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

นายแพทย์เสรี เอี่ยมผ่องใส

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

ดอกเตอร์ นายแพทย์ จิระโรจน์ มีวาสนา

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

นายแพทย์พสุ พรหมนิยม

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

แพทย์หญิงชุติมา จิรภิญโญ

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

แพทย์หญิงกษมา นิลประภา

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

ตารางออกตรวจ / ผ่าตัด

จันทร์

9.00 - 12.00 

OPD ภปร.ชั้น 6 รศ.นพ.ศิรชัย, รศ.นพ.อภิชัย, ผศ.นพ.พรเทพ, พญ.พูนพิศมัย, นพ.เสรี, นพ.พสุ, พญ.กษมา
 

9.00 - 16.30

สก.14  รศ.นพ.นนท์, พญ.ชุติมา
อังคาร 8.30 - 16.30 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ ชั้น 6 อาจารย์ทุกท่าน
พุธ 9.00 - 12.00 OPD ภปร.ชั้น 6 รศ.นพ.ศิรชัย, รศ.นพ.อภิชัย, ผศ.นพ.พรเทพ, พญ.พูนพิศมัย, นพ.เสรี, นพ.พสุ, นพ.จิระโรจน์
พฤหัส 8.30 - 16.30 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ ชั้น 6 อาจารย์ทุกท่าน