Staff

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

ศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์ พรเทพ พึ่งรัศมี

รองศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนพิศมัย สุวะโจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสรี เอี่ยมผ่องใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ จิระโรจน์ มีวาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติและผลงาน

นายแพทย์พสุ พรหมนิยม

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

แพทย์หญิงชุติมา จิรภิญโญ

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

แพทย์หญิงกษมา นิลประภา

อาจารย์ ประวัติและผลงาน

ตารางออกตรวจ / ผ่าตัด

จันทร์

9.00 - 12.00 

OPD ภปร.ชั้น 6 รศ.นพ.ศิรชัย, รศ.นพ.อภิชัย, ผศ.นพ.พรเทพ, พญ.พูนพิศมัย, นพ.เสรี, นพ.พสุ, พญ.กษมา
 

9.00 - 16.30

สก.14  รศ.นพ.นนท์, พญ.ชุติมา
อังคาร 8.30 - 16.30 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ ชั้น 6 อาจารย์ทุกท่าน
พุธ 9.00 - 12.00 OPD ภปร.ชั้น 6 รศ.นพ.ศิรชัย, รศ.นพ.อภิชัย, ผศ.นพ.พรเทพ, พญ.พูนพิศมัย, นพ.เสรี, นพ.พสุ, นพ.จิระโรจน์
พฤหัส 8.30 - 16.30 ห้องผ่าตัด ภูมิสิริ ชั้น 6 อาจารย์ทุกท่าน