นายแพทย์พสุ พรหมนิยม

Position
อาจารย์
Personl Info
Birth Date 14 พฤศจิกายน 2523
Age 44 ปี
Status สมรส
Email etrusgo@yahoo.com
Education Vocabulary
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่โรงพยาบาลสระบุรี 2556-2559 โรงพยาบาลสระบุรี
แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 2551-2555 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลสระบุรี 2548-2550 โรงพยาบาลสระบุรี
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2542-2547 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2539-2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2536-2538 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ระดับประถมศึกษา 2530-2535 โรงเรียนอนุบาลระยอง
Present Position

อาจารย์แพทย์

Present Locate
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Awards and Work received

Works and awards

  1. หัวหน้าฝ่ายฉากและสถานที่การประกวดร้องเพลงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  2. รองประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 พ.ศ. 2546
  3. หัวหน้าฝ่ายฉากและสถานที่การจัดงานคืนสู่เหย้าคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (AT HOME)
  4. แพทย์ใช้ทุนดีเด่นโรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2550
  5. ประธานสีงานกีฬาและงานครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2556
  6. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลบาดแผล โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
  7. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก พ.ศ. 2556-ปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรี
  8. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลสระบุรี  พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
  9. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด  พ.ศ. 2557-ปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรี