ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

Position
ศาสตราจารย์
Personl Info
Birth Date 17 พฤษภาคม 2506
Age 61 ปี
Status สมรส
Email aangspatt@hotmail.com
Education Vocabulary
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2536 แพทยสภา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ศัลยศาสตร์ 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Present Position

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Present Locate
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาคศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Awards and Work received

EDUCATION

High School Triamudom High School, Bangkok

University : Chulalongkorn University, Bangkok

Medical School Faculty of Medicine

Chulalongkorn University, M.D. 1987

Residencies King Chulalongkorn Memorial University Hospital

Division of Plastic and Reconstructive Surgery

Department of Surgery 

Plastic and Reconstructive Surgical Resident

Visiting Physician Royal Marsden Hospital, UK

Burn Center, Royal Brisbane and Women Hospital, Australia

Toronto General Hospital, Canada

Board

Certifications Diplomate, Thai Board of Plastic Surgery since 1993

Medical Licensure Thailand No. 13877    1987– Present

PROFESSIONAL BACKGROUND

Academic Appointments 

Associate Professor 

Plastic and Reconstructive Surgery Unit Department of Surgery

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University, Bangkok

Incharge Surgeon

Burn Center  

King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok 

Administration Appointment

Assistant Director, Critical and Emergency Patient Affairs

King Chulalongkorn Memorial Hospital

Military Service Three-year special training program: On reserve:present

Voluntary Service Medical Director

Operation Smile Thailand

Volunteer Plastic Surgeon

Thai Red Cross Cleft Lip and Palate

Surgical Mission

SOCIETY MEMBERSHIPS

The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand   1994:

Assistant Secretary 2001-2002

Assistant Secretary 2005-2006

Member of Board of Director 2007- 2011

The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand   1995

Assistant Secretary 2006-2011

Royal College of Surgeons of Thailand   2000

The Thai Society of Burn Injuries 1999 

Member of Board of Directors since2001

The Thai Society of Wound Healing 

General Secretary 2006-2011

PUBLICATIONS

PEER  REVIEWED  JOURNALS

1. Jindarak S, Nilprapha K, Atikankul T, Angspatt A, Pungrasmi P, Iamphongsai S, et al. Spermatogenesis Abnormalities following Hormonal Therapy in Transwomen. Biomed Res Int. 2018;2018:7919481.

2. Angspatt A, Pannanusorn C. The masseteric nerve: An anatomical study in Thai population with an emphasis on its use in facial reanimation. Asian J Surg. 2017.

3.     Angspatt A, Termwattanaphakdee T, Muangman P, Bunaprasert T. Pilot clinical evaluation of PoreSkin: A human acellular dermal matrix in burn scars. J Med Assoc Thai 2017;100:441-6.

4. Angspatt A, Laopiyasakul T, Pungrasmi P, Suwajo P. The Role of Negative-Pressure Wound Therapy in Latissimus Dorsi Flap Donor Site Seroma Prevention: A Cohort Study. Arch Plast Surg. 2017;44(4):308-12.

5.     Chokrungvaranont P, Selvaggi G, Jindarak S, Angspatt A, Pungrasmi P, Suwajo P, et al. The development of sex reassignment surgery in Thailand: a social perspective. ScientificWorldJournal. 2014;2014:182981.

6.     Pungrasmi, P., Meevassana, J., Tantiphlachiva, K., Suwajo, P., Angspatt  A., Jindarak, S.,  Chokrungvaranont, P. Brief communication (Original). Anorectal physiology evaluation after male-to-female sex reassignment surgery, Asian Biomedicine, 2014;8(6), 793-797.

6. Siritientong T, Angspatt A, Ratanavaraporn J, Aramwit P. Clinical potential of a silk sericin-releasing bioactive wound dressing for the treatment of split-thickness skin graft donor sites. Pharm Res. 2014;31(1):104-16.

7.     Kiatpanabhikul, T., Vinayanuwattikun, C., Chakkabat, P., Thanakit, V.,  Angspatt, A.. Neoadjuvant gemcitabine and docetaxel in primary breast angiosarcoma revealed complete pathological remission, Asian Biomedicine, 2013;7(3), 449-454.

8.     Sriussadaporn S, Angspatt A. Primary angiosarcoma of the breast: a case report and review of the literature. J Med Assoc Thai. 2013;96(3):378-82.

9. Sriussadaporn S, Angspatt A. Skin sparing mastectomy with immediate reconstruction in early breast carcinoma: a preliminary study. J Med Assoc Thai. 2012;95(6):775-81.

10.     Angspatt A, Taweerattanasil B, Janvikul W,  Chokrungvaranont P, Sirimaharaj.Carboxymethylchitosan, alginate and tulle gauze wound dressings: a comparative study in the treatment of partial-thickness wounds.Asian Biomed 2011 June; 5(3): 413-416.

11.     Angspatt A, Tanvatcharaphan P,Channasanon S,            

Tanodekaew S,Chokrungvaranont P, Sirimaharaj W.

Comparative study between Chitin/Polyacrylic Acid (PAA) Dressing, Lipido-Colloid Absorbent Dressing and Alginate Wound Dressing: A Pilot Study in the Treatment of Partial-Thickness Wound. J Med Assoc Thai 2010 June; 93(6): 694-697.

12.     Angspatt A, Pungrasmi P, Jindarak S, Tunsatit T.

Bilateral Scrotal Flap: Pedicle and Dimension of Flap in Cadaveric Dissections. J Med Assoc Thai 2009 October; 92(10):1313-1317.

13.   Sirachai  Jindarak, Apichai Angspatt, Ratthasak Loyvirat, Prayuth Chokrungvaranont,Pichit Siriwan. Bilateral Scrotal Flaps : A Skin Restoration for Penile Paraffinoma. J Med Assoc Thai2005 April-April;(88):70-73.

14.   Angspatt A, Yangyuen T,Jindarak S,  Chokrungvaranont P, Siriwan P. The role of SMAS flap in preventing Frey’s syndrome following standard superficial parotidectomy. J Med Assoc Thai 2004 June; 87(6): 624-627.

15.   Shotelersuk V, Ittiwut C, Siriwan P, Angspatt A. Maternal 677CT/1298AC genotype of the MTHFR gene as a risk factor for cleft lip. J Med Genet. 2003 May;40(5);e64.

16.   Poonyakariyagorn T, Sirimaharaj W, Pinchai O, Angspatt A. Comparison among Op-site, polyvinyl chloride film and tulle gauze in the treatment of skin graft donor sitet. J Med Assoc Thai. 2002;85(4):455-61.

17.   Tiewtranon P, Chokrungvaranont P, Jindarak S, Angspatt A, Siriwan P. Sex Reassignment Surgery:

Experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital.Thai J Surg 2001 Apr-Jun;22(2):47-50.

18.   Chokrungvaranont P, Tiewtranon P, Mahatumarat C, Siriwan P, Angspatt A. Combined Free Flaps for Major Head and Neck Reconstruction.Thai J Surg 2001 Apr-Jun;22(2):43-6.

19.   Tiewtranon P, Angspatt A. Frey’s syndrome:A study in the Thai population.Chula Med J 2001 Jul; 45(7): 577-85

20.    Angspatt A, Puttilerpong C, Sirithanakorn C, Aramwit P. Traditional and Nontraditional Evaluation of Wound Healing Process. Cham: Springer International Publishing.2018; p.1-23.