แพทย์หญิงกษมา นิลประภา

Position
อาจารย์
Personl Info
Education Vocabulary
แพทยศาสตร์บัณฑิต 2546-2551 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2551-2552 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป 2552-2556 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยกรรมตกแต่ง 2556-2559 หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
KOREA-ASEAN Project on the Capacity Enhancement for Burn Specialists 2559 Hallym University Hangang Sacred Heart Hospital, Korea
Train the Trainer Seminar of the Initiative Chronische Wunden 2560 Hamburg, Germany
3D MedLive - 3D Printing in Surgery 2562 London, UK
Present Position

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

Present Locate
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Awards and Work received
  1. Luvira V, Nilprapha K, Bhudhisawasdi V, Pugkhem A, Chamadol N, Kamsa-ard S. Cholangiocarcinoma Patient Outcome in Northeastern Thailand: Single-Center Prospective Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(1):401-6
  1. Jindarak S, Nilprapha K, Atikankul T, et al. Spermatogenesis Abnormalities following Hormonal Therapy in Transwomen. Biomed Res Int. 2018;2018:7919481. Published 2018 Apr 2.