ศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์

Position
ศาสตราจารย์
Personl Info
Awards and Work received

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร:
– สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
– สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
– Craniofacial Surgery, Australia Craniofacial Unit, ออสเตเรีย, 2542-2543
– Craniofacial Surgery in USA, 2543-2544
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
– Facial cosmetic surgery e.g. face and neck lift, endoscopic facelift
– Eyelid e.g. blepharoplasty, double eyelid, congenital ptosis
– Breast surgery e.g. augmentation, lift, reduction, gynecomastia
– Body contouring e.g. liposuction, body lift, thigh lift, tummy tuck
– Nose e.g. reduction, shape modification, augmentation, alarplasty
– Facial bone surgery e.g. prognathism, chin implant, cheek implant, reduction malarplasty
– Ear e.g. otoplasty, prominent ears, torn ear lobe, widened ear holes
– Skin e.g. mole excision, melanoma, basal cell carcinoma, skin tumor, scar revision
– Congenital craniofacial anomalies e.g. cleft lip, cleft palate, craniosynostosis, microsomia, facial clefts