DATE AND TIME
Mon 9 Aug 8:52 AM - Thu 23 Sep 1:00 AM
LOCATION
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตึกจงกลนีชั้น 1

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจน

เกณฑ์

 • จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่จะเข้าฝึกอบรม รับได้ในแต่ละปีไม่เกิน 5 คน
 • เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

1. คะแนนสัมภาษณ์ 45 คะแนน

 • เป็นคะแนนที่กรรมการผู้พิจารณาให้ในช่วงที่สัมภาษณ์และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับข้อพิจารณาอื่น
  [(2)-(7)] 30 คะแนน
 • แนวโน้มที่จะกลับไปใช้ทุนในภาครัฐจริง 15 คะแนน

2. ต้นสังกัด 10 คะแนน

 • ไม่มีต้นสังกัด 0 คะแนน
 • มีต้นสังกัด 4 คะแนน
 • มีต้นสังกัดดีเด่น 6 คะแนน
 • เคยปฏิบัติงานให้ต้นสังกัดจริง 4 คะแนน เช่น
  • เป็นสถาบันสมทบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
  • ต้นสังกัดมีความขาดแคลนหรือความจำเป็นอย่างแท้จริง
  • ต้นสังกัดที่มีความร่วมมือในด้านอื่นๆ กับ รพ.จุฬาลงกรณ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

3. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 20 คะแนน

 • โดยเป็นของอาจารย์แพทย์จากสถาบันที่ผู้สมัครได้ฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 10 คะแนน
 • ส่วนที่เหลือ 10 คะแนน ตัดสินใจจากหนังสือแนะนำอีก 2 ฉบับ

4. กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่โดยตรง 10 คะแนน

พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครเคยทำในระหว่างการศึกษาก่อนจบแพทยศาสตร์
บัณฑิต ระหว่างที่ทำงาน หรือ ระหว่างเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • ปริมาณและคุณภาพดีมาก 8-10 คะแนน
 • ปริมาณและคุณภาพปานกลาง 4-7 คะแนน
 • ปริมาณและคุณภาพน้อย 1-3 คะแนน
 • ปริมาณและคุณภาพไม่มี 0 คะแนน

5. ประวัติการทำงาน 10 คะแนน

 • ประวัติการทำงานด่างพร้อย 0-2 คะแนน
 • ประวัติการทำงานปานกลาง 3-6 คะแนน
 • ประวัติการทำงานดีเด่น 7-10 คะแนน

ข้อนี้พิจารณาจากทั้งสถานที่ ระยะเวลาการทำงาน ผลงานระหว่างทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคลากรอื่น ฯลฯ ต้องไม่พิจารณาซ้ำซ้อนกับข้อพิจารณา ที่ (3)

6. คะแนน GPA เมื่อจบแพทยศาสตร์บัณทิต 5 คะแนน

 • GPA ต่ำกว่า 2.0 หรือมีการซ้ำชั้น 0-1 คะแนน
 • GPA 2.0 – 2.9 2-3 คะแนน
 • GPA มากกว่า 3.0 4-5 คะแนน

คณะกรรมการพิจารณา

อาจารย์แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาตร์ตกแต่งฯ

กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 Download ใบสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองหรือ ส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กทม. 10330 (วงเล็บมุมซอง ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน) โทร 02-256-4120

วันสัมภาษณ์  วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 สถานที่สัมภาษณ์ ห้องประชุมหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ตึกจงกลนี ชั้น 1
ประกาศผลการพิจารณา ภายใน 7 วันทำการหลังวันที่สัมภาษณ์