แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 288/10 ถ.ช้างคลาน แขวงช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Present Position

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

Present Locate
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่