แพทย์หญิงปัทมา ปัญญาวงศ์

Position
Personl Info
Address 123/2000 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 400002