แพทย์หญิงนับดาว จงไพโรจน์โฆษิต (เชียงใหม่รุ่น 3)

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนน สถานพยาบาล ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000