รองศาสตาจารย์นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์

Position
รองศาสตราจารย์
Personl Info
Address ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Phone 0-2256-4194 , 0-2256-4120
Mobile Phone 0-2256-4194 , 0-2256-4120
Email aangspatt@hotmail.com
Education Vocabulary
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2536 แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาศัลยศาสตร์) 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Present Position

รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Awards and Work received

PUBLICATIONS

PEER  REVIEWED  JOURNALS

  1. Tiewtranon P, Angspatt A. Frey’s syndrome:A study in the Thai population.Chula Med J 2001 Jul; 45(7): 577-85
  2. Chokrungvaranont P, Tiewtranon P, Mahatumarat C, Siriwan P, Angspatt A. Combined Free Flaps for Major Head and Neck Reconstruction.Thai J Surg 2001 Apr-Jun;22(2):43-6
  3. Tiewtranon P, Chokrungvaranont P, Jindarak S, Angspatt A, Siriwan P. Sex Reassignment Surgery:Experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital.Thai J Surg 2001 Apr-Jun;22(2):47-50
  4. Poonyakariyagorn T,Sirimaharaj W,Pinchai O,Angspatt A. Comparison Among Op-site,Polyvinyl Chloride Film and Tulle Gauze in the Treatment of Skin Graft Donor Site. J Med Assoc Thai 2002 April;85(4):455-61
  5. Shotelersuk V, Ittiwut C, Siriwan P, Angspatt A. Maternal 677CT/1298AC genotype of the MTHFR gene as a risk factor for cleft lip. J Med Genet. 2003 May; 40(5); e64.PubMed PMID: 12746418; PubMed Central PMCID: PMC1735448.
  1. Angspatt A, Yangyuen T,Jindarak S, Chokrungvaranont P, Siriwan P. The role of SMAS flap in preventing Frey’s syndrome following standard superficial parotidectomy. J Med Assoc Thai 2004 June; 87(6): 624-627
  2. Sirachai Jindarak, Apichai  Angspatt, Ratthasak Loyvirat, Prayuth Chokrungvaranont, Pichit Siriwan. Bilateral Scrotal Flaps: A Skin Restoration for Penile Paraffinoma. J Med Assoc Thai2005 April-April;(88):70-73
  3. Angspatt A, Pungrasmi P, Jindarak S, Tunsatit T. Bilateral Scrotal Flap: Pedicle and Dimension of Flap in Cadaveric Dissections. J Med Assoc Thai 2009 October; 92(10):1313-1317
  4. Angspatt A, Tanvatcharaphan P,Channasanon S, Tanodekaew S, Chokrungvaranont P, Sirimaharaj W. Comparative study between Chitin/Polyacrylic Acid (PAA) Dressing, Lipido-Colloid Absorbent Dressing and Alginate Wound Dressing: A Pilot Study in the Treatment of Partial-Thickness Wound. J Med Assoc Thai 2010 June; 93(6): 694-697
  1. Angspatt A, Taweerattanasil B, Janvikul W, Chokrungvaranont P, irimaharaj. Carboxymethylchitosan, alginate and tulle gauze wound dressings: a comparative study in the treatment of partial-thickness wounds.Asian Biomed 2011 June; 5(3): 413-416