นายแพทย์อดิเรก ตรียศรสัย

Position
Personl Info
Address กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง ถนน พหลโยธิน อ. เมือง จ. ลำปาง 52000