นายแพทย์สุพจน์ ฉัตรทินกร

Position
แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Personl Info
Address 84/82 ถ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
Present Position

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190