รองศาสตาจารย์นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์

Position
รองศาสตราจารย์
Personl Info
Address ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Phone 0-2256-4194 , 0-2256-4120
Mobile Phone 0-2256-4194 , 0-2256-4120
Email Dr.Sirachai@gmail.com
Education Vocabulary
Certificate in Head and Neck Surgery 2537 Royal Marsden Hospital London, England
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2532 แพทยสภา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาศัลยศาสตร์) 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) 2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Present Position

รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Awards and Work received

Publications

  1. Benjacholamas V, Jindarak S. Posterior tibial artery : a new alternative graft conduit for redo coronary artery bypass grafts. Chula Med J 2000 Apr;44(4 ):277-81.
  2. Pracharitpukdee N, Pracharitpakdee M, Sutantawibon P, Jindarak S. Nasometric assessment using Chula-7 point scale nasality test. Chula Med J 2000 Nov;44(11):845-57.
  3. Jindarak S, Khobunsongserm S, Tansatit T.  The anatomic basis of fasciocutaneous flap based on the posterior tibial vessels. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S283-8.
  4. Jindarak S. The combined external and intraoral approach: a new technique for mandibular angle resection. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S289-94.
  5. Benjacholamas V, Jindarak S, Buddhari W. Myocardial revascularization with the posterior tibial artery. Ann Thorac Surg. 2002 Apr;73(4):1312-4.
  6. Angspatt A, Yangyuen T, Jindarak S, Chokrungvaranont P, Siriwan P. The role of SMAS flap in preventing Frey’s syndrome following standard superficial parotidectomy. J Med Assoc Thai. 2004 Jun;87(6):624-7.
  7. Jindarak S, Angspatt A, Loyvirat R, Chokrungvaranont P, Siriwan P. Bilateral scrotal flaps: a skin restoration for penile paraffinoma. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S70-3.
  8. Tansatit T, Jindarak S, Sampatanukul P, Wannaprasert T. Neurovascular anatomy of the penis and pelvis in Thai males: applications to male-to-female and pelvic surgeries. J Med Assoc Thai. 2007 Jan;90(1):121-8.