นายแพทย์พสุ พรหมนิยม

Position
Personl Info
Address หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม. 10330