นายแพทย์ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลกลาง 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบ กทม. 10100
Phone 02-2222424