นายแพทย์ฉัตรพงษ์ ศาสตรสาธิต

Position
Personl Info
Address "กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10520 "
Phone โทร.02-2897002-4